Kategorie

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 200 000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście  tysiące złotych) i dzieli się na 18 482 158 (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysięce sto pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B,C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu

  • Wojtek Czernecki 478.124 - 1,49 %
  • FCFF Ventures sp. z o.o. 8.830.152 - 27,59%
  • Elmodare Finance Limited 8.000.000 akcji - 25%
  • Dawid Urban, 6.578.882 akcje - 20,56%
  • pozostali 8 112 842 - 25,35%

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
Wojciech Czernecki 478.124 1,48%
FCFF 8.830.152 27,59%
Elmodare Finance Limited 8.000.000 25,00%
Dawid Urban 6.578.882 20,56%
Pozostali 8.112.842 25,35%