Kategorie

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 200 000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście  tysiące złotych) i dzieli się na 18 482 158 (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysięce sto pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B,C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu

  • Wojciech Czernecki (samodzielnie lub poprzez FCFF Ventures Sp. z o.o.)
  • Dawid Urban
  • Pozostali

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
Dawid Urban 14 578 882 45,56%
Wojciech Czernecki (samodzielnie lub poprzez FCFF Ventures Sp. z o.o.) 9 308 276 29,08%
Pozostali 8 112 842 25,36%