Kategorie

Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za lata 2012 – 2016
w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej

 

Wybrane dane finansowe 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 18 054 21 396 13 624 10 941 11 924 10 539
Zysk na działalności operacyjnej -9 642 367 -9 374 -1 772 -238 -8 446
Wynik brutto -12 077 501 -9 230 -1 479 -238 -7 696
Wynik netto -12 327 444 -9 369 -1 393 -205 -7 728
Całkowite dochody/straty ogółem -12 327 444 -9 369 -1 393 -205 -7 728
Aktywa razem 11 842 21 737 18 655 17 406 19 158 20 020
Rzeczowe aktywa trwałe 414 514 241 532 1 108 1085
Należności krótkoterminowe 986 1 410 1 526 945 1 082 851
Zobowiązania krótkoterminowe 6 272 5 496 2 991 2 181 2 225 2 441
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 96 352 341
Kapitał własny 5 570 16 241 15 664 15 129 16 581 17 238
Kapitał podstawowy 1 845 1 845 1 845 748 756 756
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 477 -2 158 -2 444 -668 -77 4 136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -102 -1 386 2 434 -6 221 -4 607 -6 021
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 559 1 114 -213 -306 -635 18 110
Zmiana stanu środków pieniężnych -1 020 -2 430 -223 -7 195 -5 319 16 225
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,67 0,02 -0,51 0 0 -1
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,67 0,02 -0,51 0 0 -1