Kategorie

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 150 000,00 złotych (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych) i dzieli się na 41 500 000  (słownie:  czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu

  • FCFF Ventures sp. z o.o., 8 830 152 akcji - 21,28%
  • Wojtek Czernecki, 478 124 akcji - 1,15 %
  • Elmodare Finance Limited, 8 000 000 akcji - 19,28%
  • Dawid Urban, 13 578 882 akcji - 32,72%
  • Jan Kozioł, 2 500 000 akcji - 6,02%
  • Pozostali, 8 112 842 akcji - 19,55%

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
FCFF Ventures Sp. z o.o. 8 830 152 21,28%
Wojciech Czernecki 478 124 1,15%
Elmodare Finance Limited 8 000 000 19,28%
Dawid Urban 13 578 882 32,72%
Jan Kozioł 2 500 000 6,02%
Pozostali 8 112 842 19,55%